പാപ്പയുടെ ട്വീറ്റ് : നമ്മൾ ശിഷ്യരാണ്, അതുപോലെ ക്രിസ്തു നമ്മോട് സന്നിഹിതമാകാൻ ആവശ്യപെടുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ നൽകുന്ന പ്രേഷിതരുമാണ്.