പാപ്പയുടെ ട്വീറ്റ് : ക്രിസ്‌തുവിന്റെ രക്തത്താലാണ്‌ നമ്മുടെ ജീവിതം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌. ഈ സ്‌നേഹത്താല്‍ നമ്മള്‍ എപ്പോഴും നവീകരിക്കപ്പെടണം.….